Generalforsamling i Det Kvindelige Litteraturselskab
tirsdag d. 25. februar 2020

Referat

 1. Valg af dirigent.
  Anne Lene Løvbjerg blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet
 2. Forslag til vedtægter.
  Forslaget var udsendt med dagsordenen. Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen blev opfordret til at se på muligheden for at lade kontingentfastsættelse være et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsens beretning.
  Formanden fremlagde beretning for 2019. Godkendt
 4. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år.
  Bilagene var udsendt. Kassereren fremlagde regnskab og budget. Godkendt
 5. Indkomne forslag.
  Ingen
 6. Valg af bestyrelse
  Følgende blev valgt til bestyrelsen: Lisbeth Christensen, Lone Knakkergaard, Jette Kolind, Laila Petersen og Susanne Andreassen.
  Følgende blev valgt som suppleanter: Susanne Krone og Marianne Tjørntved Hansen.
  Bestyrelsen konstituerer sig på et kommende møde, og det fastlægges, hvem der er på valg i 2021 og 2022
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Vera Pedersen blev valgt som revisor og Ilse Kyndesgaard som revisorsuppleant
 8. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden for at forsikre sig mod hacking af bankoplysninger og sikring af persondata.

27.2.2020/28.2.2020

Lisbeth Christensen/Lone Knakkergaard

Den konstituerede bestyrelse er:
Lisbeth Christensen, formand
Jette Kolind, næstformand
Lone Knakkergaard, kasserer
Laila Petersen og Susanne Andreassen, bestyrelsesmedlemmer
Marianne Tjørntved Hansen og Susanne Krone, suppleanter

Nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 25.02.2020: 2020 vedtægter 25.2.2020[67668]